Psychologia studia zaoczne – czy warto?

Redakcja

14 grudnia, 2023

Psychologia studia zaoczne to doskonała opcja dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie w tej dziedzinie, ale nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach w trybie stacjonarnym. W tym kompleksowym przewodniku po studiach niestacjonarnych z psychologii, dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby podjąć świadomą decyzję o wyborze uczelni, kierunku i trybu studiów. Zapoznaj się z zaletami i wadami studiów zaocznych, dowiedz się, jak wybrać odpowiednią uczelnię i kierunek, a także jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu takich studiów.

Czym są studia zaoczne z psychologii?

Studia zaoczne to forma kształcenia, która pozwala zdobyć wykształcenie wyższe osobom, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach w trybie stacjonarnym. W przypadku psychologii, studia zaoczne oferują możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu tej nauki, jednocześnie dając studentom większą elastyczność w organizacji swojego czasu. W kolejnych podrozdziałach omówimy definicję i charakterystykę studiów zaocznych oraz zalety i wady studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia.

Definicja i charakterystyka studiów zaocznych

Tryb studiów zaocznych polega na tym, że zajęcia odbywają się w weekendy lub w wybrane dni tygodnia, co pozwala studentom łączyć naukę z pracą zawodową lub innymi obowiązkami. Studia zaoczne z psychologii obejmują te same przedmioty co studia stacjonarne, jednak ich organizacja jest dostosowana do potrzeb osób pracujących. Zajęcia mogą odbywać się na przykład co dwa tygodnie, a nie codziennie, jak w przypadku studiów stacjonarnych.

Warto zaznaczyć, że studia zaoczne z psychologii, podobnie jak inne studia niestacjonarne, są płatne. Opłaty za naukę mogą różnić się w zależności od uczelni i kierunku studiów.

Zalety i wady studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia

Studia niestacjonarne na kierunku psychologia mają swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze trybu studiów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Zalety:

 • Możliwość łączenia nauki z pracą zawodową lub innymi obowiązkami
 • Elastyczność w organizacji czasu
 • Dostęp do tych samych przedmiotów i materiałów dydaktycznych co na studiach stacjonarnych
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów

Wady:

 • Opłaty za naukę
 • Mniejsza liczba godzin kontaktowych z wykładowcami
 • Potencjalnie mniejsza integracja ze środowiskiem akademickim
 • Wymóg samodzielnej organizacji czasu i nauki

Wybór trybu studiów z psychologii zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości każdej osoby. Studia zaoczne mogą być doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie w tej dziedzinie, ale nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach w trybie stacjonarnym.

Wybór uczelni: psychologia na uniwersytecie

Decydując się na psychologię na uniwersytecie, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, które pomogą wybrać odpowiednią uczelnię. Warto zwrócić uwagę na renomę uczelni, ofertę programową, a także dostępność studiów niestacjonarnych. W kolejnych podrozdziałach przedstawimy przegląd uczelni w Warszawie i Wrocławiu oferujących studia niestacjonarne z psychologii oraz porównanie ich ofert.

Studia niestacjonarne Warszawa: Psychologia w stolicy

W Warszawie znajduje się wiele uczelni oferujących studia niestacjonarne z psychologii. Oto kilka z nich:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Uniwersytet SWPS

Porównując oferty uczelni, warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

 • Program studiów i dostępne specjalizacje
 • Opłaty za studia
 • Współpracę z instytucjami i praktykami zawodowymi
 • Opinie studentów i absolwentów

Wybierając psychologię w Warszawie, warto również sprawdzić, czy uczelnia oferuje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich czy podyplomowych.

Niestacjonarne Wrocław: uczelnie we Wrocławiu oferujące psychologię

We Wrocławiu również znajdziemy uczelnie oferujące studia niestacjonarne z psychologii. Oto niektóre z nich:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet SWPS
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Podobnie jak w przypadku uczelni warszawskich, warto porównać oferty uczelni we Wrocławiu pod kątem programu studiów, opłat, współpracy z instytucjami oraz opinii studentów i absolwentów. Decydując się na studia niestacjonarne we Wrocławiu, warto również sprawdzić możliwości kontynuowania nauki na wyższych stopniach kształcenia.

Wybór odpowiedniej uczelni oferującej psychologię na uniwersytecie w trybie niestacjonarnym zależy od indywidualnych preferencji i możliwości każdej osoby. Warto dokładnie przeanalizować oferty uczelni, aby znaleźć tę, która najlepiej spełni oczekiwania i potrzeby.

Różne kierunki studiów niestacjonarnych z psychologii

Wybierając kierunki studiów niestacjonarnych z psychologii, warto zwrócić uwagę na różnorodność specjalizacji, które można podjąć. W zależności od zainteresowań i planów zawodowych, można wybrać takie kierunki jak psychologia społeczna, psychologii rodziny, psychologia wychowawcza, psychologia sądowa, psychologia zdrowia czy psychologia kliniczna. W kolejnych podrozdziałach omówimy te specjalizacje oraz porównamy je ze sobą.

Psychologia społeczna, rodziny, wychowawcza: różnorodność specjalizacji

Psychologia społeczna koncentruje się na badaniu zachowań, postaw i procesów społecznych. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się między innymi wpływem grupy na jednostkę, procesami komunikacji czy stereotypami i uprzedzeniami.

Psychologii rodziny dotyczy relacji między członkami rodziny oraz wpływu tych relacji na funkcjonowanie jednostki. Specjaliści w tej dziedzinie mogą pracować jako terapeuci rodzin, doradcy małżeńscy czy mediatorzy.

Psychologia wychowawcza zajmuje się procesami wychowania i kształcenia, a także wpływem środowiska na rozwój jednostki. Specjaliści w tej dziedzinie mogą pracować w placówkach oświatowych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych czy jako doradcy wychowawczy.

Porównując te trzy specjalizacje, warto zwrócić uwagę na różnice w zakresie badanych zagadnień, metod pracy oraz możliwości zawodowych. Wybór odpowiedniej specjalizacji zależy od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych.

Psychologia sądowa, zdrowia, kliniczna. Kierunki dla zaawansowanych

Psychologia sądowa łączy wiedzę z zakresu psychologii i prawa, a specjaliści w tej dziedzinie zajmują się między innymi oceną wiarygodności zeznań, diagnozowaniem zaburzeń psychicznych czy profilaktyką przestępczości. Praca w tej dziedzinie może obejmować współpracę z sądami, prokuraturą czy służbami więziennymi.

Psychologia zdrowia koncentruje się na wpływie czynników psychologicznych na zdrowie fizyczne i psychiczne. Specjaliści w tej dziedzinie mogą pracować w ośrodkach zdrowia, szpitalach czy jako doradcy zdrowia psychicznego.

Psychologia kliniczna zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym. Specjaliści w tej dziedzinie mogą pracować w placówkach psychiatrycznych, ośrodkach terapeutycznych czy jako prywatni terapeuci.

Porównując te trzy kierunki, warto zwrócić uwagę na różnice w zakresie badanych zagadnień, metod pracy oraz możliwości zawodowych. Wybór odpowiedniej specjalizacji zależy od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych, a także od poziomu zaawansowania wiedzy z zakresu psychologii.

Struktura i tryb studiów z psychologii

Decydując się na psychologia studia zaoczne, warto zwrócić uwagę na różne tryby i poziomy studiów dostępne na uczelniach. W zależności od indywidualnych potrzeb i celów zawodowych, można wybrać między studiami I stopnia, jednolitymi magisterskimi oraz studiami drugiego stopnia. W kolejnych podrozdziałach omówimy te poziomy oraz poradnik, jak wybrać odpowiedni dla siebie.

Studia I stopnia, jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia: wybór odpowiedniego poziomu

Studia I stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają zazwyczaj 3-4 lata. Po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata lub inżyniera. Studia te dają podstawową wiedzę z zakresu psychologii i umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach, które nie wymagają wyższego stopnia kwalifikacji.

Jednolite magisterskie to studia trwające 5 lat, które łączą studia I i II stopnia. Po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra. Studia te dają szeroką wiedzę z zakresu psychologii oraz umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach, które wymagają wyższego stopnia kwalifikacji, np. terapeuty czy psychologa klinicznego.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają 2 lata i są kontynuacją studiów I stopnia. Po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra. Studia te pozwalają na pogłębienie wiedzy z wybranej specjalizacji oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do pracy na wysoko wyspecjalizowanych stanowiskach.

Wybór odpowiedniego poziomu studiów zależy od indywidualnych potrzeb, celów zawodowych oraz posiadanej już wiedzy z zakresu psychologii. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z psychologią, odpowiednie mogą być studia I stopnia lub jednolite magisterskie. Dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i specjalizować się w konkretnej dziedzinie, odpowiednie będą studia drugiego stopnia.

Czas trwania i elastyczny program studiów zaocznych

Czas trwania studiów zaocznych z psychologii zależy od wybranego poziomu studiów. Studia I stopnia trwają zazwyczaj 3-4 lata, jednolite magisterskie 5 lat, a studia drugiego stopnia 2 lata. Warto zwrócić uwagę, że studia zaoczne pozwalają na większą elastyczność w organizacji czasu, co może być korzystne dla osób pracujących czy mających inne obowiązki.

Studia zaoczne oferują elastyczny program nauczania, który pozwala na dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w weekendy, co pozwala na łączenie nauki z pracą czy innymi obowiązkami. Ponadto, uczelnie często oferują możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych online, co ułatwia naukę i pozwala na samodzielne planowanie czasu.

Wybierając studia zaoczne z psychologii, warto zwrócić uwagę na strukturę i tryb studiów, aby wybrać odpowiedni poziom i program nauczania. Elastyczność studiów zaocznych pozwala na dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości, co może być korzystne dla osób pracujących czy mających inne obowiązki.

Proces rekrutacji na studia niestacjonarne z psychologii

Decyzja o podjęciu psychologia studia niestacjonarne wiąże się z koniecznością przejścia przez proces rekrutacji. W tym rozdziale omówimy, jak przebiega rekrutacja na studia niestacjonarne z psychologii oraz jak przygotować się do tego procesu, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie.

Wymagania rekrutacyjne na kierunek psychologia

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji warto zapoznać się z wymagania rekrutacja na kierunek psychologia. Wymagania te mogą różnić się w zależności od uczelni, jednak zazwyczaj obejmują:

 • ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa dojrzałości,
 • zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz jednego przedmiotu dodatkowego (np. matematyki, biologii, historii),
 • uzyskanie odpowiedniej liczby punktów rekrutacyjnych, które są sumą punktów za wyniki egzaminów maturalnych oraz dodatkowych osiągnięć (np. konkursy, wolontariat).

Aby spełnić te wymagania, warto wcześniej przygotować się do egzaminów maturalnych oraz zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia pozaszkolne. Można również sprawdzić, czy uczelnia oferuje dodatkowe formy rekrutacji, takie jak egzaminy wstępne czy rozmowy kwalifikacyjne.

Kontynuowanie studiów. Jak przejść na studia niestacjonarne?

Osoby, które chcą kontynuować studia i przejść na studia niestacjonarne, muszą również przejść przez proces rekrutacji. W przypadku kontynuowania studiów na tej samej uczelni, proces ten może być uproszczony i obejmować tylko zgłoszenie chęci przejścia na studia niestacjonarne oraz spełnienie wymagań dotyczących opłat za studia.

Jeśli jednak planujesz kontynuować studia na innej uczelni, musisz przejść przez pełen proces rekrutacji, który może obejmować:

 • zgłoszenie chęci kontynuowania studiów na wybranej uczelni,
 • przesłanie dokumentów potwierdzających ukończenie dotychczasowych studiów oraz uzyskane wyniki,
 • spełnienie wymagań rekrutacyjnych na kierunek psychologia, takich jak opisane wcześniej egzaminy maturalne czy dodatkowe osiągnięcia,
 • przejście ewentualnych egzaminów wstępnych czy rozmów kwalifikacyjnych.

Warto wcześniej sprawdzić, jakie są wymagania rekrutacyjne na uczelni, na której chcesz kontynuować studia, aby odpowiednio się do nich przygotować i zwiększyć swoje szanse na przyjęcie.

Podsumowując, proces rekrutacji na studia niestacjonarne z psychologii obejmuje spełnienie wymagań rekrutacyjnych oraz przejście przez różne etapy rekrutacji, takie jak egzaminy maturalne, egzaminy wstępne czy rozmowy kwalifikacyjne. Aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie, warto wcześniej przygotować się do tych etapów oraz zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia pozaszkolne.

Koszty i opinie o studiach zaocznych z psychologii

Wybierając studia zaoczne z psychologii, warto zwrócić uwagę na ceny studia oraz opinie studia innych studentów. W tym rozdziale omówimy koszty związane z takimi studiami oraz przedstawimy opinie studentów na temat zalet i wad studiów zaocznych z psychologii.

Ceny studiów na uczelniach niepublicznych

Studia zaoczne z psychologii są często oferowane przez uczelniach niepublicznych, które zazwyczaj pobierają opłaty za naukę. Ceny studiów na uczelniach niepublicznych mogą się różnić w zależności od uczelni, lokalizacji oraz poziomu studiów. Dla porównania, studia zaoczne na uczelniach publicznych są zazwyczaj tańsze, jednak oferta kierunków może być ograniczona.

Przykładowe ceny studiów zaocznych z psychologii na uczelniach niepublicznych mogą wynosić od 1500 zł do 3000 zł za semestr. Warto jednak sprawdzić dokładne ceny na stronach uczelni oraz zwrócić uwagę na ewentualne zniżki, np. dla osób z wysokimi wynikami maturalnymi czy zaangażowaniem społecznym.

Psychologia studia zaoczne opinie

Ważnym aspektem przy wyborze studiów zaocznych z psychologii są psychologia studia zaoczne opinie innych studentów. Opinie te mogą pomóc w ocenie jakości kształcenia, atmosfery na uczelni oraz możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów.

Wśród zalet studiów zaocznych z psychologii studenci wymieniają:

 • elastyczność w planowaniu zajęć, co pozwala na łączenie nauki z pracą czy innymi obowiązkami,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów,
 • szerszy wybór uczelni i kierunków specjalizacji niż w przypadku studiów stacjonarnych.

Z drugiej strony, studenci zwracają uwagę na pewne wady studiów zaocznych z psychologii, takie jak:

 • wyższe koszty nauki w porównaniu do studiów stacjonarnych,
 • niższa liczba godzin zajęć, co może wpłynąć na jakość kształcenia,
 • brak niektórych możliwości rozwoju zawodowego, takich jak staże czy praktyki, które są częściej dostępne dla studentów stacjonarnych.

Podsumowując, wybór studiów zaocznych z psychologii powinien być dokładnie przemyślany, biorąc pod uwagę zarówno koszty nauki, jak i opinie innych studentów. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na jakość kształcenia oraz możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów.

Perspektywy po studiach zaocznych z psychologii

Ukończenie studiów zaocznych z psychologii otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. W tym rozdziale omówimy perspektywy pracy po kierunku psychologia oraz przedstawimy różne ścieżki kariery dostępne dla absolwentów psychologii.

Praca po kierunku. Czy warto studiować psychologię zaocznie?

Decydując się na studia zaoczne z psychologii, warto zastanowić się nad perspektywami pracy po kierunku. Studia zaoczne pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, które mogą być wykorzystane w różnych dziedzinach zawodowych. Warto jednak pamiętać, że studia zaoczne mogą być mniej prestiżowe niż stacjonarne, co może wpłynąć na atrakcyjność absolwenta na rynku pracy.

Psychologia jako kierunek studiów daje szerokie możliwości zawodowe, takie jak praca w ośrodkach pomocy psychologicznej, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, firmach szkoleniowych czy w marketingu. Warto jednak zwrócić uwagę na konkurencję na rynku pracy oraz na to, że niektóre stanowiska mogą wymagać dodatkowych kwalifikacji, takich jak certyfikaty czy staże.

Podsumowując, studia zaoczne z psychologii mogą być wartościowym wyborem dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane z psychologią, jednocześnie łącząc naukę z pracą czy innymi obowiązkami. Należy jednak mieć na uwadze konkurencję na rynku pracy oraz ewentualne wymagania dodatkowych kwalifikacji.

Absolwent psychologii. Jakie są możliwości?

Absolwent psychologii może wybierać spośród wielu ścieżek kariery, w zależności od zainteresowań i specjalizacji. Oto niektóre z możliwości zawodowych dla absolwentów psychologii:

 • psycholog kliniczny – praca z pacjentami w ośrodkach zdrowia psychicznego, szpitalach czy prywatnych gabinetach,
 • psycholog szkolny – wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w szkołach, przedszkolach czy innych placówkach oświatowych,
 • psycholog pracy – pomoc w rekrutacji, szkoleniach czy rozwoju zawodowym pracowników w firmach,
 • psycholog sportowy – współpraca z zawodnikami, trenerami czy klubami sportowymi w celu poprawy wyników i samopoczucia sportowców,
 • psycholog sądowy – praca z sądami, policją czy innymi instytucjami wymiaru sprawiedliwości w celu oceny zdolności psychicznych podejrzanych, ofiar czy świadków,
 • badacz naukowy – prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników, uczestnictwo w konferencjach czy współpraca z innymi naukowcami.

Warto zaznaczyć, że niektóre z tych zawodów mogą wymagać dodatkowych kwalifikacji, takich jak specjalistyczne szkolenia, staże czy certyfikaty. Dlatego ważne jest, aby już podczas studiów zaocznych z psychologii zdobywać doświadczenie zawodowe oraz rozwijać swoje kompetencje.

Studia zaoczne z psychologii mogą być wartościowym wyborem dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane z psychologią, jednocześnie łącząc naukę z pracą czy innymi obowiązkami. Należy jednak mieć na uwadze konkurencję na rynku pracy oraz ewentualne wymagania dodatkowych kwalifikacji. Ważne jest również, aby już podczas studiów zaocznych z psychologii zdobywać doświadczenie zawodowe oraz rozwijać swoje kompetencje.

Podsumowując, decyzja o podjęciu studiów zaocznych z psychologii powinna być dobrze przemyślana, uwzględniając zarówno zalety, jak i wady takiego wyboru. Warto również dokładnie przeanalizować ofertę uczelni, specjalizacje oraz możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów.

Polecane: