Tłumaczenie chemiczne – karta charakterystyki, raport, analiza, artykuł naukowy

Redakcja

27 maja, 2024

Na rynku istnieje popyt na tłumaczenia tekstów chemicznych. Z jednej strony producenci oraz importerzy produktów i półproduktów organicznej syntezy chemicznej wykazują zapotrzebowanie na tłumaczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS, SDS), etykiet na produkty handlowe, raportów i analiz chemicznych. Z drugiej strony naukowcy sygnalizują zainteresowanie tłumaczeniem artykułów naukowych z zakresu chemii.

Tłumaczenie tekstów chemicznych przez chemików

Profesjonalne tłumaczenie chemiczne to usługa realizowana w biurze tłumaczeń Best Text przez chemików lub biochemików z magisterium lub doktoratem. Mogą one przyjmować formę przekładów zwykłych lub przysięgłych (więcej informacji: https://besttext.pl/services/tlumaczenia-chemiczne/). Pisemne tłumaczenia zwykłe dotyczą np. materiałów marketingowych (ulotki i katalogi produktowe) dla firm chemicznych tudzież artykułów naukowych bądź manuskryptów prac naukowych dla studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych (uniwersytetów i politechnik) czy korporacji z branży chemicznej.

periodic-table-3962844_640.jpg

Poświadczone tłumaczenie chemiczne dla przemysłu

Z kolei tłumaczenia przysięgłe, inaczej poświadczone bądź uwierzytelnione, tj. posiadające moc prawną, wymagane są w przypadku konieczności złożenia dokumentacji technicznej w urzędzie. Przysięgłe tłumaczenie chemiczne najczęściej ma miejsce w trakcie rejestracji produktów chemicznych przez ich producenta lub dystrybutora celem dopuszczenia do obrotu handlowego w danym kraju. Ten szczególny przypadek obejmuje np.:

  • tłumaczenie karty charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej (po angielsku MSDS lub SDS – material safety data sheet),
  • tłumaczenie raportu chemicznego, np. z badania polowego środka ochrony roślin, takiego jak cypermetryna etc.,
  • tłumaczenie etykiet produktowych,
  • tłumaczenie deklaracji zgodności wyrobu z normami Unii Europejskiej, np. aparatury naukowo-badawczej i analitycznej, stosowanej do rozdziału analitów,
  • tłumaczenie certyfikatu analizy (dotyczy składu jakościowego i ilościowego oraz czystości preparatu chemicznego),
  • tłumaczenie dokumentów przetargowych dla firm z branży chemicznej, np. producentów pestycydów czy zakładów przemysłu ciężkiego.

industry-810518_640.jpg

Komplementarne kompetencje tłumacza chemicznego i tłumacza przysięgłego

W biurze tłumaczeń Best Text przysięgłe tłumaczenia chemiczne wykonywane są dwustopniowo, tzn. najpierw tłumacz chemiczny z odpowiednim wykształceniem chemicznym, np. mgr chemii lub dr n. chem., dokonuje przekładu zwykłego. Następnie jego tłumaczenie przekazywane jest tłumaczowi przysięgłemu celem uwierzytelnienia, czyli poświadczenia zgodności tłumaczenia z przedłożonym mu również dokumentem źródłowym w języku drugim, dla którego posiada uprawnienia państwowe. Tłumacz przysięgły zwykle nie posiada kierunkowego wykształcenia chemicznego (tylko wyższe wykształcenie filologiczne). Zamiast tego cechuje się wymaganymi uprawnieniami ministerialnymi i kompetencjami językowymi w zakresie formalnego poświadczania autentyczności translacji. Innymi słowy, zajmuje się on uprawomocnianiem przekładów dokumentów; zarówno w zakresie tłumaczeń własnych oraz wykonywanych przez innych zawodowych tłumaczy bez ww. uprawnień. Tym samym tłumacz przysięgły pełni rolę pośrednika pomiędzy tłumaczem chemicznym a pracownikami urzędu, przyjmującymi przekład wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do rejestracji produktu chemicznego.

Tłumaczenie karty charakterystyki, MSDS

Karty charakterystyki są wymagane w czasie składania w odnośnych urzędach wniosku o dopuszczenie do obrotu substancjami chemicznymi o potencjalnie szkodliwym wpływie na zdrowie i życie ludzi. Są to dość obszerne dokumenty opisujące właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznej lub mieszaniny większej ilości substancji chemicznych. Wspólną cechą kart charakterystyki jest to, iż w swym opisie zawierają wyniki badań toksyczności względem planktonu morskiego, pszczół, szczurów (dawka LD50) bądź innych organizmów modelowych. Występują w nich także wytyczne dotyczące właściwego postępowania z produktem chemicznym, ostrzeżenia, środki ostrożności dotyczące stosowania oraz metody doraźnej pomocy w przypadku połknięcia produktu, jego kontaktu ze skórą bądź oczami. Przeważnie dotyczą produktu pochodzącego z organicznej syntezy chemicznej, np. kopolimeru bądź pestycydu o działaniu paraliżującym układ nerwowy szkodników owadzich. Za profesjonalne tłumaczenie karty charakterystyki w biurze tłumaczeń Best Text odpowiadają chemicy bądź biochemicy z właściwymi kompetencjami językowymi. Na specjalne życzenie klienta treść karty MSDS, po wykonaniu tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego itd., może być dostosowana do wymogów polskiego prawa. Autor tekstu artykułu: Daniel Korcz, mgr biotechnologii ze specjalnością w zakresie biochemii analitycznej, prowadzący biuro tłumaczeń specjalistycznych Best Text, mogące poszczycić się wieloletnim doświadczeniem zarówno w zwykłych jak i uwierzytelnionych tłumaczeniach kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, zwanych też skrótowo kartami MSDS lub kartami SDS Artykuł zewnętrzny.

Polecane: